آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور...
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام مطالعات محاسبه نیاز آبی اراضی کشاورزی به...
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور...
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات گشت و بازرسی، نظارت و کنترل بهره...
شناسایی سرمایه گذار به منظور تامین...
تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای...
ارزیابی کیفی انجام مطالعات کیفی مخزن...
ارزیابی کیفی انجام مطالعات کیفی مخزن سد بالاخانلو
شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در طرح...
شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به...
انتخاب مشاور انجام خدمات مهندسی مرحله...
انتخاب مشاور انجام خدمات مهندسی مرحله سوم پروژه عملیات اجرایی کاهش سطح ایستابی آب...