آخرین مناقصه ها
آخرین حراجها
ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت تکمیل...
ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت تکمیل عملیات اجرایی بند انحرافی و کانال انتقال آب نجف...
ارزیابی کیفی خدمات مشاوره به منظور...
ارزیابی کیفی خدمات مشاوره به منظور انجام مطالعات مرحله اول و دوم پروژه آبرسانی به...
انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم...
انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم مرحله اول ساماندهی و پتانسیل یابی رودخانه های...
خدمات مهندسی مدیریت طرح (مشاور فنی)...
خدمات مهندسی مدیریت طرح (مشاور فنی) قرارداد تامین مالی، ساخت، بهره برداری و انتقال...
خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم و...
درخواست ارسال رزومه «تجربه اجرائی _ کارهای انجام شده قبلی _ ساختارسازمانی»
احداث مخزن، ایستگاه پمپاژ و اتاقک های...
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی عملیات اجرایی احداث مخزن، ایستگاه پمپاژ و اتاقک...