آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
ارزیابی کیفی مشاوران خدمات نقشه...
ارزیابی کیفی مشاوران خدمات نقشه برداری و مطالعات مرحله اول ساماندهی وتعیین حد...
مهلت ارائه پیشنهادهای خدمات نقشه...
الحاقیه شماره 1 استعلام 5-96-4(مهلت ارائه پیشنهادهای خدمات نقشه برداری و مطالعات...
مهلت ارائه پیشنهادهای خدمات نقشه­...
الحاقیه شماره 1 استعلام بها6-96-4
استعلام انجام خدمات بازرس فنی
استعلام انجام خدمات مهندسی بازرسی فنی بر فرآیند تولید (کیفیت ساخت و کالیبزاسیون) و...
خدمات نقشه­ برداری و مطالعات مرحله...
خدمات نقشه­ برداری و مطالعات مرحله اول ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه...
استعلام بهای شماره5-96-4 موضوع خدمات...
استعلام بهای شماره5-96-4 موضوع خدمات نقشه¬برداری و مطالعات مرحله اول ساماندهی و...