آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
تجدید آگهی ارزیابی کیفی انتخاب...
تجدید آگهی ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار فاز دوم پروژه کاهش سطح ایستابی در محدوده...
ارزیابی کیفی انجام خدمات بازرسی فنی...
ارزیابی کیفی انجام خدمات بازرسی فنی بر خرید، ساخت و نصب کالا و تجهیزات طرح آبرسانی...
اسناد دعوت به ارائه پیشنهاد مشاور فنی...
اسناد دعوت به ارائه پیشنهاد مشاور فنی پروژه آبرسانی به گرمسار(BOT)
ارزیابی کیفی انتخاب مشاور آماربرداری...
ارزیابی کیفی انتخاب مشاور آماربرداری مرحله سوم از کلیه منابع و مصارف آب سطحی و...
ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار فاز دوم...
ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار فاز دوم پروژه کاهش سطح ایستابی در محدوده شهر کرمان
ارزیابی کیفی انجام خدمات آزمایشگاهی...
ارزیابی کیفی انجام خدمات آزمایشگاهی کنترل عملیات اجرایی با استقرار آزمایشگاه...