آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات...
ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر، حریم و...
شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران داخلی...
شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در طرح شیرین سازی و...
شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران واجد...
شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران واجد شرایط جهت سرمایه گذاری در طرح شیرین سازی و...
ارائه خدمات مشاوره بازرسی فنی در...
ارائه خدمات مشاوره بازرسی فنی در مراحل تهیه مصالح ، ساخت ، حمل ، بارگیری و...
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور...
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام مطالعات محاسبه نیاز آبی اراضی کشاورزی به...
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور...
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات گشت و بازرسی، نظارت و کنترل بهره...