آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه احداث...
احداث خط انتقال آب شرب از سد طالقان به شهرهای استان قزوین مطابق اسناد و شرایط...
صورتجلسه ارزیابی فنی مشاوران گروه های...
صورتجلسه ارزیابی فنی مشاوران گروه های گشت و بازرسی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
صورتجلسه کمیته ارزیابی مشاوران مورخ...
صورتجلسه کمیته ارزیابی مشاوران مورخ 23/02/96 آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و...
خرید خدمات آماربرداری سراسری از منابع...
درخواست ارسال رزومه «تجربه اجرائی _ کارهای انجام شده قبلی _ ساختارسازمانی»
خدمات مهندسی گروههای گشت و بازرسی ...
خدمات مهندسی گروههای گشت و بازرسی منابع آب استان سمنان
گشت و نظارت از منابع آب سطحی و...
گشت و نظارت از منابع آب سطحی و زیرزمینی استان در سال 96