آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
پشتیبانی سامانه مستند سازی طرحهای...
پشتیبانی سامانه مستند سازی طرحهای عمرانی
ایزوگام و رفع نشتی سقف ساختمان...
ایزوگام و رفع نشتی سقث ساختمان نیروگاه لتیان و کلان، سقف اتاق رله ها و و اتاق...
خدمات مهندسی مطالعات شناسایی و تعیین...
خدمات مهندسی مطالعات شناسایی و تعیین حدود مسیل های متروک شهر شاهرود و حومه
شناسایی و ارزیابی کیفی سرمایه گذار...
شناسایی و ارزیابی کیفی سرمایه گذار جهت تامین منابع مالی ،احداث و بهره برداری...
انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی...
انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصدیان ایستگاههای شبکه سنجش...
عملیات عکسبرداری هوایی و تهیه نقشه...
عملیات عکسبرداری هوایی و تهیه نقشه توپوگرافی از سرشاخه ها،مسیل ها و انهار رودخانه...