آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران مورخ...
صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران مورخ 96/06/11 مطالعه پایش و تعیین حریم کیفی منابع اب...
صورتجلسه بازگشایی پاکتهای پیشنهاد ...
صورتجلسه بازگشایی پاکتهای پیشنهاد فنی مشاوران مورخ 96/06/11 مطالعه پایش و تعیین...
انجام خدمات اندازه گیری منابع آبهای...
انجام خدمات اندازه گیری منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب...
الحاقیه شماره یک مطالعات ساماندهی و...
الحاقیه شماره یک مطالعات ساماندهی و طراحی جهت تجهیز نقاط مصرف آب به ابزارها یا...
خدمات مهندسی نظارت بر عملیات...
ارزیابی کیفی خدمات مهندسی نظارت بر عملیات آماربرداری سراسری مرحله سوم از منابع و...
انجام مطالعات ساماندهی و طراحی جهت...
مطالعات ساماندهی و طراحی جهت تجهیز نقاط مصرف آب به ابزارها یا سازه های اندازه گیری...