آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
گشت، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان...
گشت، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان قم
گشت، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان...
گشت، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان قم (اسناد اصلاحی)
خدمات مهندسی نحوه تامین و طراحی و تهیه...
خدمات مهندسی نحوه تامین و طراحی و تهیه اسناد مناقصه نیرو رسانی به واحد عمرانی سوم...
صورتجلسه اعلام برنده مطالعه جایگزینی...
صورتجلسه اعلام برنده مطالعه جایگزینی پساب با آب چاههای کشاورزی در محدوده های...
تامین تجهیزات و اجرای پست 63/20 کیلو وات...
تامین تجهیزات و اجرای پست 63/20 کیلو وات ایستگاه پمپاژ سلسی و خطوط نیرو پایاب سد...
ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی تغذیه...
ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی بندان شهرستان نهبندان-نوبت دوم