آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
عملیات عکسبرداری هوایی و تهیه نقشه...
عملیات عکسبرداری هوایی و تهیه نقشه توپوگرافی از سرشاخه ها،مسیل ها و انهار رودخانه...
مطالعات تعیین حد بستر و حریم مرحله اول...
مطالعات تعیین حد بستر و حریم مرحله اول ساماندهی بخشی از مخروط افکنه، انهار و...
مطالعات تعیین حد بستر و حریم مرحله اول...
مطالعات تعیین حد بستر و حریم مرحله اول ساماندهی بخشی از مخروط افکنه، انهار و...
مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله...
مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی بخشی از مخروط افکنه، انهار و...
مطالعات بارش رواناب حوضه آبریز...
مطالعات بارش رواناب حوضه آبریز رودحانه های منتهی به شهر تهران (کن - فرحزاد - دربند و...
گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب در...
گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب در حوزه عملکرد امورهای آب شهرستان های تهران بزرگ...