آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
آگهی ارزیابی کیفی انجام خدمات...
آگهی ارزیابی کیفی انجام خدمات آزمایشگاهی کنترل عملیات اجرایی با استقرار...
ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه...
ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه انتخاب پیمانکار اجرای ایستگاه پمپاژ و مخزن تعدیل...
ارزیابی کیفی مطالعه و طراحی شبکه پایش...
ارزیابی کیفی مطالعه و طراحی شبکه پایش کیفیت آب و آلاینده های آن
استعلام قیمت خدمات مهندسی و مشاوره...
استعلام قیمت خدمات مهندسی و مشاوره تامین مالی نیروگاه های کوچک بر روی خط انتقال سد...
تجدید آگهی ارزیابی کیفی انتخاب...
تجدید آگهی ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار فاز دوم پروژه کاهش سطح ایستابی در محدوده...
انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی...
انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای...