آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
عملیات اجرایی قطعه دوم و سوم سامانه...
عملیات اجرایی قطعه دوم و سوم سامانه انتقال آب شرب شهر بانه از سد عباس آباد
تأمین ، تجهیز ، حمل و نقل ، نصب و راه...
تأمین ، تجهیز ، حمل و نقل ، نصب و راه اندازی ،تست و تحویل آموزش سامانه حفاظت...
عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه سقز
عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه سقز
انجام خدمات خودرویی سال 95
انجام خدمات خودرویی سال 95
استعلام ارزیابی کیفی خرید وحمل250 تن...
استعلام ارزیابی کیفی خرید وحمل250 تن کلر مایع با خلوص99/9%وانجام خدمات تست ورسوب...
استعلام ارزیابی کیفی خرید وحمل2000تن...
استعلام ارزیابی کیفی خرید وحمل2000تن کلرید فریک مایع باخلوص40%