آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
اسناد دعوت به ارائه پیشنهاد مشاور فنی...
اسناد دعوت به ارائه پیشنهاد مشاور فنی پروژه آبرسانی به گرمسار(BOT)
ارزیابی کیفی انتخاب مشاور آماربرداری...
ارزیابی کیفی انتخاب مشاور آماربرداری مرحله سوم از کلیه منابع و مصارف آب سطحی و...
ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار فاز دوم...
ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار فاز دوم پروژه کاهش سطح ایستابی در محدوده شهر کرمان
ارزیابی کیفی انجام خدمات آزمایشگاهی...
ارزیابی کیفی انجام خدمات آزمایشگاهی کنترل عملیات اجرایی با استقرار آزمایشگاه...
خدمات بهره¬برداری، نگهداری، تعمیرات...
ارزیابی کیفی خدمات بهره¬برداری، نگهداری، تعمیرات و حراست از خط لوله، مخازن،...
آمار برداری سراسری(دورسوم)از منابع و...
ارزیابی کیفی جهت آمار برداری سراسری(دورسوم)از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی...