آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
شناسایی و ارزیابی کیفی سرمایه گذار...
شناسایی و ارزیابی کیفی سرمایه گذار جهت تامین منابع مالی ،احداث و بهره برداری...
انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی...
انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصدیان ایستگاههای شبکه سنجش...
عملیات عکسبرداری هوایی و تهیه نقشه...
عملیات عکسبرداری هوایی و تهیه نقشه توپوگرافی از سرشاخه ها،مسیل ها و انهار رودخانه...
مطالعات تعیین حد بستر و حریم مرحله اول...
مطالعات تعیین حد بستر و حریم مرحله اول ساماندهی بخشی از مخروط افکنه، انهار و...
مطالعات تعیین حد بستر و حریم مرحله اول...
مطالعات تعیین حد بستر و حریم مرحله اول ساماندهی بخشی از مخروط افکنه، انهار و...
مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله...
مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی بخشی از مخروط افکنه، انهار و...