آخرین مناقصه ها
 
ارزیابی / استعلام
خدمات مهندسی مطالعات تعیین حریم و...
ارزیابی کیفی خدمات مهندسی مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه های حوضه آبریز فلات...
خدمات مهندسی مطالعات تعیین حد بستر و...
خدمات مهندسی مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه های حوضه آبریز فلات مرکزی در...
خدمات مهندسی نظارت عملیات اجرایی...
خدمات مهندسی نظارت عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه اسفهرود شهرستان بیرجند
خدمات مهندسی نظارت بر عملیات...
ارزیابی کیفی خدمات مهندسی نظارت بر عملیات آماربرداری سراسری مرحله سوم از منابع و...
عملیات اجرایی تجهیزات برقی و مکانیکی...
ارزیابی کیفی عملیات اجرایی تجهیزات برقی و مکانیکی ایستگاه پمپاژ و چاه های محمد...
ارتقا بهره برداری و انتقال تصفیه خانه...
ارزیابی کیفی ارتقا بهره برداری و انتقال تصفیه خانه اب شهر بیرجند به روش ROT