آخرین مناقصه ها
 
ارزیابی / استعلام
خدمات مهندسی مطالعات تعیین حریم و...
خدمات مهندسی مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه های حوضه آبریز فلات مرکزی در استان...
گشت و نظارت از منابع آب سطحی و...
گشت و نظارت از منابع آب سطحی و زیرزمینی استان در سال 96
آگهی ارزیابی کیفی عملیات اجرایی خط...
آگهی ارزیابی کیفی عملیات اجرایی خط انتقال آب از دشت های محمدشهر و مختاران به شهر...
اجرای مخزن و خطوط جمع آوری پروژه...
اگهی ارزیابی کیفی:اجرای مخزن و خطوط جمع آوری پروژه انتقال آب از دشت های محمدشهر و...
احداث مخزن، ایستگاه پمپاژ و اتاقک های...
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی عملیات اجرایی احداث مخزن، ایستگاه پمپاژ و اتاقک...
استعلام مطالعات مرحله اول ساماندهی و...
مطالعات مرحله اول ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه های حوضه آبریز فلات...