آخرین مناقصه ها
 
ارزیابی / استعلام
خدمات مهندسی نظارت عملیات اجرایی...
خدمات مهندسی نظارت عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه اسفهرود شهرستان بیرجند
خدمات مهندسی نظارت بر عملیات...
ارزیابی کیفی خدمات مهندسی نظارت بر عملیات آماربرداری سراسری مرحله سوم از منابع و...
عملیات اجرایی تجهیزات برقی و مکانیکی...
ارزیابی کیفی عملیات اجرایی تجهیزات برقی و مکانیکی ایستگاه پمپاژ و چاه های محمد...
ارتقا بهره برداری و انتقال تصفیه خانه...
ارزیابی کیفی ارتقا بهره برداری و انتقال تصفیه خانه اب شهر بیرجند به روش ROT
عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه...
ارزیابی کیفی عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه اسفهرود شهرستان بیرجند - نوبت دوم
عملیات اجرایی خط انتقال آب از ایستگاه...
ارزیابی کیفی عملیات اجرایی خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ محمد شهر به تصفیه خانه آب...