آخرین مناقصه ها
 
ارزیابی / استعلام
عملیات اجرایی حفاری و لوله گذاری 1700...
ارزیابی کیفی عملیات اجرایی حفاری و لوله گذاری 1700 متر چاه مشاهده ای و 170 متر چاه...
عملیات اجرایی حفاری و لوله گذاری 1700...
ارزیابی کیفی عملیات اجرایی حفاری و لوله گذاری 1700 متر چاه مشاهده ای و 170 متر چاه...
خدمات مهندسی مطالعات تعیین حریم و...
ارزیابی کیفی خدمات مهندسی مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه های حوضه آبریز فلات...
خدمات مهندسی مطالعات تعیین حد بستر و...
خدمات مهندسی مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه های حوضه آبریز فلات مرکزی در...
خدمات مهندسی نظارت عملیات اجرایی...
خدمات مهندسی نظارت عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه اسفهرود شهرستان بیرجند
خدمات مهندسی نظارت بر عملیات...
ارزیابی کیفی خدمات مهندسی نظارت بر عملیات آماربرداری سراسری مرحله سوم از منابع و...