آخرین مناقصه ها
 
ارزیابی / استعلام
عملیات تکمیلی پایدارسازی، حفاری و...
عملیات تکمیلی پایدارسازی، حفاری و تزریق سد مخزنی سیاهو شهرستان سربیشه- نوبت دوم
ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی تغذیه...
ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی بندان شهرستان نهبندان-نوبت دوم
عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی بندان...
عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی بندان شهرستان نهبندان
ارزیابی کیفی سرمایه گذار فراخوان...
ارزیابی کیفی سرمایه گذار فراخوان طراحی، تامین مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری...
عملیات اجرایی حفاری و لوله گذاری 1700...
ارزیابی کیفی عملیات اجرایی حفاری و لوله گذاری 1700 متر چاه مشاهده ای و 170 متر چاه...
عملیات اجرایی حفاری و لوله گذاری 1700...
ارزیابی کیفی عملیات اجرایی حفاری و لوله گذاری 1700 متر چاه مشاهده ای و 170 متر چاه...