آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران مورخ...
صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران مورخ 96/06/11 مطالعه پایش و تعیین حریم کیفی منابع اب...
صورتجلسه بازگشایی پاکتهای پیشنهاد ...
صورتجلسه بازگشایی پاکتهای پیشنهاد فنی مشاوران مورخ 96/06/11 مطالعه پایش و تعیین...
الحاقیه شماره یک مطالعات ساماندهی و...
الحاقیه شماره یک مطالعات ساماندهی و طراحی جهت تجهیز نقاط مصرف آب به ابزارها یا...
انجام مطالعات ساماندهی و طراحی جهت...
مطالعات ساماندهی و طراحی جهت تجهیز نقاط مصرف آب به ابزارها یا سازه های اندازه گیری...
صورتجلسه ارزیابی کیفی خدمات نقشه...
صورتجلسه خدمات نقشه برداری سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود
دعوت به ارائه پیشنهاد مطالعه پایش و...
دعوت به ارائه پیشنهاد مطالعه پایش و تعیین حریم کیفی منابع آب و اجرای پایش محدوده...