آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
صورتجلسه ارزیابی کیفی خدمات نقشه...
صورتجلسه خدمات نقشه برداری سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود
دعوت به ارائه پیشنهاد مطالعه پایش و...
دعوت به ارائه پیشنهاد مطالعه پایش و تعیین حریم کیفی منابع آب و اجرای پایش محدوده...
صورتجلسه مورخ 23/03/96 مطالعه پایش و حریم...
صورتجلسه مورخ 23/03/96 مطالعه پایش و حریم کیفی منابع آب و اجرای پایش و تعیین حریم کیفی...
خدمات نقشه برداری سامانه انتقال و...
خدمات نقشه برداری سامانه انتقال و تصفیه خانه آب شرب شهر شاهرود از سد کالپوش
صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران خدمات...
صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران خدمات نقشه برداری سامانه انتقال آب از سد کالپوش به...
صورتجلسه ارزیابی فنی مشاوران گروه های...
صورتجلسه ارزیابی فنی مشاوران گروه های گشت و بازرسی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی