آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران خدمات...
صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران خدمات نقشه برداری سامانه انتقال آب از سد کالپوش به...
صورتجلسه ارزیابی فنی مشاوران گروه های...
صورتجلسه ارزیابی فنی مشاوران گروه های گشت و بازرسی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
صورتجلسه کمیته ارزیابی مشاوران مورخ...
صورتجلسه کمیته ارزیابی مشاوران مورخ 23/02/96 آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و...
خدمات مهندسی گروههای گشت و بازرسی ...
خدمات مهندسی گروههای گشت و بازرسی منابع آب استان سمنان
آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و...
اسناد آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی استان...
صورتجلسه کمیته ارزیابی مشاوران مورخ...
صورتجلسه کمیته ارزیابی مشاوران مورخ 02/02/96 آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و...