آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
آگهی ارزیابی کیفی انجام خدمات...
آگهی ارزیابی کیفی انجام خدمات آزمایشگاهی کنترل عملیات اجرایی با استقرار...
تمدید آگهی ارزیابی کیفی انجام خدمات...
تمدید آگهی ارزیابی کیفی انجام خدمات آزمایشگاهی کنترل عملیات اجرایی با استقرار...
ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه...
ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه انتخاب پیمانکار اجرای ایستگاه پمپاژ و مخزن تعدیل...
تجدید آگهی ارزیابی کیفی انتخاب...
تجدید آگهی ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار فاز دوم پروژه کاهش سطح ایستابی در محدوده...
ارزیابی کیفی انجام خدمات بازرسی فنی...
ارزیابی کیفی انجام خدمات بازرسی فنی بر خرید، ساخت و نصب کالا و تجهیزات طرح آبرسانی...
ارزیابی کیفی انتخاب مشاور آماربرداری...
ارزیابی کیفی انتخاب مشاور آماربرداری مرحله سوم از کلیه منابع و مصارف آب سطحی و...