آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست...
فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه به منظور انتخاب پیمانکار پروژه آبرسانی...
فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست...
فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه به منظور انتخاب پیمانکار پروژه آبرسانی...
تست پشتیبانی
تست پشتیبانی
آگهی ارزیابی کیفی ساماندهی و...
آگهی ارزیابی کیفی " ساماندهی و الکترونیکی نمودن پرونده های مشترکین منابع آب شرکت...
ارزیابی کیفی انجام خدمات طراحی شبکه...
ارزیابی کیفی انجام خدمات طراحی شبکه پایش کیفی منابع آب و آلاینده های آن
آگهی ارزیابی کیفی انجام خدمات گشت و...
آگهی ارزیابی کیفی انجام خدمات گشت و بازرسی و کنترل بهره برداری منابع آب در...