آخرین مناقصه ها
 
ارزیابی / استعلام
پروژه مطالعات تکمیلی آبهای غیرمتعارف...
الحاقیه شرایط استعلام ارزیابی کیفی ویژه مشاورانی که دعوتنامه شماره 22368/11 مورخ 96/10/4...
ارزیابی کیفی مطالعه و طراحی شبکه پایش...
ارزیابی کیفی مطالعه و طراحی شبکه پایش کیفیت آب و آلاینده های آن
استعلام ارزیابی کیفی خرید وحمل250 تن...
استعلام ارزیابی کیفی خرید وحمل250 تن کلر مایع با خلوص99/9%وانجام خدمات تست ورسوب...
استعلام ارزیابی کیفی خرید وحمل2000تن...
استعلام ارزیابی کیفی خرید وحمل2000تن کلرید فریک مایع باخلوص40%
اسناددرخواست پیشنهاد RFP پروژه مطالعات...
اسناددرخواست پیشنهاد RFP پروژه مطالعات تکمیلی بهره برداری از منابع آب تخصیص یافته...
تجدید استعلام ارزیابی کیفی تکمیل...
تجدید استعلام ارزیابی کیفی تکمیل تاسیسات خط اول انتقال آب و اجرای خط پنجم...