آخرین مناقصه ها
 
ارزیابی / استعلام
شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران داخلی...
شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در طرح شیرین سازی و...
شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران واجد...
شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران واجد شرایط جهت سرمایه گذاری در طرح شیرین سازی و...
شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در طرح...
شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به...
پروژه مطالعات تکمیلی آبهای غیرمتعارف...
الحاقیه شرایط استعلام ارزیابی کیفی ویژه مشاورانی که دعوتنامه شماره 22368/11 مورخ 96/10/4...
ارزیابی کیفی مطالعه و طراحی شبکه پایش...
ارزیابی کیفی مطالعه و طراحی شبکه پایش کیفیت آب و آلاینده های آن
استعلام ارزیابی کیفی خرید وحمل250 تن...
استعلام ارزیابی کیفی خرید وحمل250 تن کلر مایع با خلوص99/9%وانجام خدمات تست ورسوب...