آخرین مناقصه ها
 
ارزیابی / استعلام
ارائه خدمات مشاوره بازرسی فنی در...
ارائه خدمات مشاوره بازرسی فنی در مراحل تهیه مصالح ، ساخت ، حمل ، بارگیری و...
شناسایی سرمایه گذار به منظور تامین...
تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای...
ارزیابی کیفی انجام مطالعات کیفی مخزن...
ارزیابی کیفی انجام مطالعات کیفی مخزن سد بالاخانلو
استعلام بهای بیمه تمام خطر ادوات و...
استعلام بهای بیمه تمام خطر ادوات و تجهیزات ثبت و اندازه گیری منابع آبی سطحی و...
تهیه نقشه توپوگرافی 1:1000 به روش مستقیم...
تهیه نقشه توپوگرافی 1:1000 به روش مستقیم زمینی رودخانه های استان به طول حدود 67...
اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع...
اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع آب جهت انجام مقدمات سیستم نرم افزار یکپارچه...