آخرین مناقصه ها
 
ارزیابی / استعلام
ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه احداث...
احداث خط انتقال آب شرب از سد طالقان به شهرهای استان قزوین مطابق اسناد و شرایط...
نظارت بر آماربرداری سراسری از منابع...
نظارت بر آماربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی قزوین ،...
آماربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی...
آماربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی قیدار و آوج(کد4108...
آماربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی...
آماربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی الموت و...
آماربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی...
آکاربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی قزوین (کد 4106)
انجام مطالعات و طراحی شبکه پایش کیفیت...
انجام مطالعات و طراحی شبکه پایش کیفیت منابع آب و آلاینده های آن(از مبدا تا...