آخرین مناقصه ها
 
ارزیابی / استعلام
تهیه نقشه توپوگرافی 1:1000 به روش مستقیم...
تهیه نقشه توپوگرافی 1:1000 به روش مستقیم زمینی رودخانه های استان به طول حدود 67...
اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع...
اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع آب جهت انجام مقدمات سیستم نرم افزار یکپارچه...
انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی...
انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخافات منابع آب سطحی و زیرزمینی...
استعلام انجام خدمات بازرس فنی
استعلام انجام خدمات مهندسی بازرسی فنی بر فرآیند تولید (کیفیت ساخت و کالیبزاسیون) و...
استعلام انجام دور سوم آماربرداری...
انجام دور سوم آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدود های...
انجام مطالعات مرحله اول تامین آب...
انجام مطالعات مرحله اول تامین آب کشاورزی ناشی از جابجایی تخصیص آب سد طالقان به...