آخرین مناقصه ها
 
ارزیابی / استعلام
انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی...
انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخافات منابع آب سطحی و زیرزمینی...
استعلام انجام خدمات بازرس فنی
استعلام انجام خدمات مهندسی بازرسی فنی بر فرآیند تولید (کیفیت ساخت و کالیبزاسیون) و...
استعلام انجام دور سوم آماربرداری...
انجام دور سوم آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدود های...
انجام مطالعات مرحله اول تامین آب...
انجام مطالعات مرحله اول تامین آب کشاورزی ناشی از جابجایی تخصیص آب سد طالقان به...
تهیه، حمل و نصب حفاظ جانبی( گاردریل)...
استعلام تهیه، حمل و نصب حفاظ جانبی( گاردریل) شبکه آبیاری دشت قزوین- منطقه البرز به...
احداث فونداسیون و مخزن هوایی چاه آب...
احداث فونداسیون و مخزن هوایی چاه آب واقع در هفت سنگان قزوین و تخریب، جمع آوری و حمل...